YES ESTATE MANAGEMENT

บริษัท เยส เอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

ทีมงานเยส เราทุกคนมีความตั้งใจและใส่ใจบริหารจัดการงานอย่างมืออาชีพ ดำเนินงานแบบมีระบบ ถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์และสามารถตรวจสอบได้ เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเราได้อย่างตรงจุด

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าราคาให้กับสินทรัพย์ของลูกค้าทุกๆ ท่านที่เลือกใช้บริการจากเรา